Grote Marktstraat 14 • 2511 BJ • Den Haag 070 363 9988

Privacy statement

divider

Privacyverklaring Café Restaurant Rootz, mei 2018

Café Restaurant Rootz gevestigd aan Grote Marktstraat 14, 2511 BJ Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring van Café Restaurant Rootz (hierna: Rootz) geldt voor iedereen die de website en Rootz bezoekt.
Rootz houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Wij gaan zorgvuldig met de persoonsgegevens om en leggen graag uit hoe wij dat doen.

Onze contactgegevens:
https://www.rootz.nl / Grote Marktstraat 14, 2511 BJ Tel: 0703639988
Kamer van Koophandel nummer: 27167766
De heer R.M.Meerloo is de Functionaris Gegevensbescherming van Rootz. Hij is te bereiken via mailing@rootz.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rootz verwerkt je persoonsgegevens doordat je geïnteresseerd in het aanbod & de evenementen van Rootz en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of aanbod en/of evenementen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mailing@rootz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rootz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Op de hoogte houden van onze evenementen zoals het Winterbierfestival

Geautomatiseerde besluitvorming
Rootz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rootz) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rootz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Naam, adresgegevens, mailadres en/of eventueel telefoonnummer van particuliere en zakelijke gebruikers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Rootz. Dit verzamelen we met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang uitsluitend om onze nieuwsbrieven te optimaliseren en daadwerkelijk te kunnen versturen. De gegevens worden bewaard totdat de gebruiker zich uitschrijft uit de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rootz verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rootz gebruikt cookies en/of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rootz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mailing@rootz.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Rootz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rootz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer 070 3639988 of via mailing@rootz.nl